Home » Privacy Policy

Privacy Policy

1. BEGRIPPEN

In deze policy wordt gebruik gemaakt van volgende begrippen:

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  Bijvoorbeeld: naam, adres, bankrekeningnummer,…
 • Verwerking: (het geheel van) bewerking(en) van persoonsgegevens.
  Bijvoorbeeld: bewaren, verzamelen, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verzenden, verspreiden, doorgeven, wissen, vernietigen,…
 • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  In het kader van onderhavige privacy policy is BVBA Direct Marketing Interface de verwerkingsverantwoordelijke.
 • Verwerker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.
  Bijvoorbeeld: medewerkers van BVBA Direct Marketing Interface bij de uitoefening van hun taken, de externe accountant,…

2. OP WIE IS DEZE POLICY VAN TOEPASSING?

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Deze policy is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van:

Deze personen zullen samen de “betrokkenen” genoemd worden.

In de uitvoering van haar opdracht, komt BVBA Direct Marketing Interface frequent in aanraking met persoonsgegevens van de klanten van haar klanten (hierna de “consumenten” genoemd). In het kader van de verwerking van persoonsgegevens van consumenten is BVBA Direct Marketing Interface slechts verwerker en verwerkt zij de gegevens uitsluitend ten behoeve van haar klant-verwerkingsverantwoordelijke.

3. CONCREET BELEID ROND DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De betrokkenen hebben recht op de volgende informatie over de verwerking van zijn persoonsgegevens.

a) Verwerkingsverantwoordelijke en zijn vertegenwoordiger(s)

De verwerkingsverantwoordelijke is BVBA Direct Marketing Interface met maatschappelijke zetel te 9050 Gent, Gaston Crommenlaan 4 (hierna ook “DMI” genoemd), vertegenwoordigd door haar zaakvoerder(s). Onze contactgegevens vindt u onderaan.

b) Categorieën van persoonsgegevens

Deze policy heeft betrekking op onder andere volgende persoonsgegevens van de betrokkenen:

 • Identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer).

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van uzelf (via het contactformulier op onze website, via e-mail, telefoon, …).

Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld via cookies. Voor meer informatie dienaangaande, verwijzen wij u naar ons cookiereglement.

c) Rechtsgrond en reden

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende rechtsgronden voor de volgende doeleinden:

Categorie van persoonsgegevensRechtsgrondReden voor de verwerking
IdentificatiegegevensUitdrukkelijke toestemming en uitvoering van de overeenkomstKlanten-en leveranciersbeheer

Ontvangen en verwerken van sollicitaties

Financiële gegevensUitdrukkelijke toestemming en uitvoering van de overeenkomstFacturatie en betalingen

d) Bewaartermijn

DMI bewaart de persoonsgegevens van de betrokkenen niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn die aansluit bij deze wettelijke grondslag.

e) Beveiliging

Wij nemen alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan en leggen deze verplichting ook op aan onze verwerkers.

f) Categorieën van ontvangers

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan derden als die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons of indien enige wettelijke bepaling ons ertoe verplicht om uw gegevens te verstrekken.

Indien daartoe een rechtmatige grond bestaat, kan DMI de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven aan onder andere de volgende ontvangers:

 • Derden met wie een verwerkersovereenkomst werd afgesloten
 • Advocaat of gerechtsdeurwaarder
 • Gerechtelijke instanties

4. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De betrokkenen hebben overeenkomstig de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) het recht om:

 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die DMI verwerkt;
 • een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die worden Bij een elektronisch verzoek, wordt de informatie elektronisch bezorgd wanneer het verzoek niet gepaard gaat met de vraag om de informatie op papier te bezorgen;
 • een verbetering van onjuiste persoonsgegevens te bekomen;
 • onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen;
 • persoonsgegevens die op hen van toepassing zijn te laten wissen;
 • een beperking van de verwerking te verkrijgen;
 • zijn persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare In zoverre de wet of een andere regelgeving dit voorziet, hebben de betrokkenen bovendien het recht om de persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien dit technisch mogelijk is, hebben de betrokkenen zelfs het recht om de persoonsgegevens van DMI rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen;
 • niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan gevolgen voor de betrokkenen verbonden zijn of dat hen in andere mate treffen;
 • hun toestemming die zij hebben gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens op ieder ogenblik in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet evenwel geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

De betrokkenen kunnen voormelde rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij DMI op onderstaande coördinaten:

BVBA Direct Marketing Interface
Gaston Crommenlaan 4
9050 Gent

Tel.: 09/311.96.68
E-mail: privacy@dmibelgium.be
Website: www.dmibelgium.be

DMI mag de nodige maatregelen nemen om de identiteit van de betrokkene die een verzoek indient, te controleren.

De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen.

5. WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacy policy. De meest recente versie is steeds te consulteren op onze website www.dmibelgium.be. Het versienummer wordt onderaan het document aangegeven.

Versie 0.2 dd 12 october 2018